Catseiꞌnaⁿꞌ NT Ñomndaa ndoꞌ Ñomtsco

Tomti canchjeꞌ nacjooꞌ caja chjoo waa cha na nnda̱a̱ nntseiꞌnaⁿꞌ Nuevo Testamento ñequio ñomndaa ndoꞌ ñequio ñomtsco.