Cine Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús

Ljoo nda̱a̱ nntyꞌiaꞌ cine cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús na xjeⁿ ntaⁿꞌ ndoꞌ mati na chaꞌwaañꞌeⁿnaꞌ ñequio ñoomndaa.