Candiꞌ Ñꞌoom Xco na Tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom

Ticwii smaⁿna nntjaaꞌndyo̱tya̱a̱yâ ntꞌomcheⁿ capitulos ꞌnaaⁿꞌ cwii cwii libro ꞌnaaⁿꞌ Nuevo Testamento.

Thumbnail image